TonnieLabs a devenit ALS

VEZI PAGINA OFICIALA

Analize de aer

ANALIZA AERULUI

Aerul, care formează atmosfera Pământului, are o compoziţie stabilă formată din:

 • 78.084% Azot (N2)
 • 20.947% Oxigen (O2)
 • 0.934% Argon (Ar)
 • 0.033% Dioxid de carbon (CO2)

iar în restul de 0,002% se găsesc urme (mg/m3) de: Neon (Ne), Heliu (He), Kripton (Kr), Dioxid de sulf (SO2), Metan (CH4), Hidrogen (H2), la care se adaugă diferiţii compuşi chimici rezultaţi din activităţile tehnologice umane şi pulberile.

Laboratoarele TONNIE au dotarea şi experienţa necesară analizării emisiilor si imisiilor chimice de orice fel şi a pulberilor în suspensie (PM10, PM2,5) şi a pulberilor sedimentabile.

Pentru anliza imisiilor chimice folosim analizoarele automate, cu senzori electrochimici specifici (SO2, NO2, CO, NH3, H2S, CH4) sau detector cu fotoionizare (COV).

ANALIZA EMISIILOR IN AER

Pentru protejarea aerului de poluarea chimică şi fizică (cu pulberi), emisiile industriale trebuiesc monitorizate cantitativ şi calitativ şi controlate pentru încadrare în valorile limită admise de legislaţie.

În ţara noastra reglementările privind calitatea aerului şi controlul emisiilor sunt într-o formă de început (Ordin Min.Mediu nr. 462/1993), fără detalieri pe tipuri de procese tehnologice, chiar cu unele omisiuni şi erori.

Conform acestor reglementări, prin emisie de poluanţi se înţelege eliminarea în atmosferă a unor poluanţi solizi, lichizi sau gazoşi din surse punctiforme sau de suprafaţă.

Pentru emisii există norme privind valorile concentraţiilor maxime de poluanţi admise a fi eliminate în atmosferă de către diferitele activităţi antropice, dar sunt folosite în special emisiile din instalaţiile termice în care sunt arşi combustibili. Deoarece nu exista regelementări de mediu specifice pentru emisiile de la “motoarele termice” (motoarele de automobil), acestea sunt eronat asimilate emisiilor din instalaţii cu “focar” de ardere.

imisii-trafic-tonnie-labs.ro

ANALIZA IMISIILOR ATMOSFERICE

Termenul imisie defineşte transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale etc.)  şi reprezintă valorile concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante în atmosferă (Ord. 462/1993).

Aceste valori  sunt reglementate  prin STAS 12574/1987 şi reprezintă concentraţii medii pe diverse intervale de măsurare (perioade de mediere): 30 min., 24 ore, lunar, anual. In practica curentă se folosesc mediile de scurtă durată (30 min.); staţiile fixe de măsurare ale Agenţiilor de Mediu fac măsurători medii de lungă durată (24 ore).

Calitatea aerului pe zone mari şi la nivelul întregii ţări, cu referire la valorile limită ale unor poluanţi majori (SO2, NOx, CO, Pb, C6H6, O3, PM10, PM2,5), este analizată şi controlată prin reţeaua naţională de staţii de monitorizare, administrată de Agenţiile de Mediu (HG 592/2002).

ANALIZAREA POLUANTILOR

Analiza emisiilor de gaze de ardere

Arderea combustibililor fosili pentru obţinere de căldură este sursa principală de emisie în atmosferă a mari cantităţi de bioxid şi monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi. Bioxidul şi monoxidul de carbon sunt consideraţi implicaţi în ipotetica încălzire a climei iar pulberile, prin ecranarea radiaţiei solare, în procesul de răcire a climei, oxizii de azot şi sulf sunt la origina ploilor acide.

Consecinţele emisiilor de ardere asupra mediului

 • Bioxid de carbon (CO2): Conduce la efectul de seră;
 • Monoxid de carbon (CO): Efect asupra sănătăţii;
 • Funingine: Efect direct asupra sănătăţii, impact asupra vegetaţiei (încărcare acidă)
 • Oxizi de azot (NO3, NO2): Efect direct asupra sănătăţii, principalul precursor al formării ozonului în troposferă; conduce la ploi acide.
 • Hipoazotita (N2O): Conduce la efectul de seră, conduce la distrugerea păturii de ozon în stratosferă.
 • Oxizii de sulf (SO2, SO3): Efect direct asupra sănătăţii; distruge flora  şi fauna, conduce la ploi acide.
 • Compuşi de clor şi fluor (HCl, Cl, F): Efect negativ asupra sănătăţii; distruge flora.
 • Aerosoli toxici: Efecte toxice şi cancerigene.
 • Cenuşa zburătoare: Iritarea ochilor  şi a căilor respiratorii; conduce la nebulozitatea troposferei.
 • Metale grele (Cr, Ni, Cd, As, Pb, V, etc.): Efecte toxice şi cancerigene.

Laboratoarele TONNIE sunt dotate cu aparatura şi echipamentele pentru analizarea tuturor tipurilor de emisii: gaze de ardere, COV, metan-LEL, pulberi, NH3, H2S, hidrocarburi diferite sau global, formaldehidă şi fenoli, etc.

Laboratoarele TONNIE sunt specializate în analiza emisiilor de gaze şi pulberi şi au o acreditare specifică pentru CEN/TS 15675/2007 referitor la analiza gazelor de ardere (CO2,CO,NOx,SO2, temp.gaze, exces de aer, rendament termic). Pentru aceste analize suntem dotaţi cu 2 analizoare computerizate MRU (Germania) model Delta 2000 CD-IV, cu măsurare a tirajului în coşul de emisie, stocare de date, recalculare pentru diferite conc. de oxigen de referinţă (conf. Ord. 462/93), diferenţiere între NO şi NO2, ş.a.

Preţul analizei emisiei de gaze de ardere este de 165 lei/sursă. O analiză este reprezentată de media a 3 măsurători succesive a concentraţiei compuşilor din gaze şi a parametrilor de lucru.

analizator-delta-2000-tonnie-labs.ro

Analiza emisiilor de la incineratoarele de deseuri

Emisiile de la incineratoarele de deşeuri este un caz particular al emisiilor de gaze de ardere, la care se adaugă compuşii rezultaţi din incinerarea materialelor incinerate: acizi (HCl, HF), metale grele, dioxine şi furani. Concentraţia acestor compuşi este reglementată de Ord. 462/1993 în Anexa 3.

Laboratorele TONNIE au o extinsă experienţă în analizarea emisiilor de la incineratoare de deşeuri şi realizează astfel de determinări în toată ţara.

Analiza emisiei de poluanti chimici diversi

Fiecare ramură industrială are emisii de compuşi chimici specifici, care constitue elemente poluante pentru mediu în anumite concentraţii. Concentraţia maximă admisibilă pentru aceste emisii este reglementată tot Ord. 462/1993, Anexa 1.

Astfel de emisii specifice sunt de la:

 • fermele de creştere a animalelor, în special păsări: NH3, H2S
 • fabricile de mezeluri prin operaţiile fierbere-afumare: Fenoli, Formaldehidă
 • operaţiile de acoperiri galvanice: vapori acizi, cianuri, aerosoli cu metale grele
 • depozitele de deşeuri menajere: NH3, H2S, CH4, CO
 • tratarea suprafeţelor metalice: NH3, H2S, SO2, Nox

Laboratoarele TONNIE efectuiază analiza oricărui compus chimic din emisii prin captare în reactivi specifici din gazele aspirate (metoda absorberelor), cu ajutorul senzorilor electro-chimici specifici montaţi pe analizorul MultiRAE (NH3, H2S, CO, SO2, NO2) sau cu analizoare specifice (ex.: anlizorul de metan şi limită de explozivitate).