TonnieLabs a devenit ALS

VEZI PAGINA OFICIALA

Analize apa

ANALIZAREA APEI

Apa este componentul indispensabil vieţii pe Pământ.

Toate vieţuitoarele au nevoie de apă ca mediu intern sau ca mediu de viaţă. Există astfel apa potabilă şi apa cu care se irigă culturile de plante, apa din bazinele de creştere a peştilor şi a moluştelor, apa din piscinele de sport.

Civilizaţia umană foloseşte apa ca mediu tehnologic, pentru dizolvarea diferitelor materiale şi substanţe, ca agent de răcire a proceselor termice sau ca agent termic, pentru spălarea utilajelor sau materialelor, a spaţiilor de lucru, diluarea şi transportul dejecţiilor, prepararea de alimente, medicamente, produse de uz veterinar sau tehnologic, cum sunt fluidele hidraulice sau fluidele de prelucrare şi încă multe altele.

Sursele de apă sunt puţine: apa subterană, din depozitele în care se acumulează apa din precipitaţiile care cad pe suprafaţa pământului şi apa din râuri şi lacuri. Cantitatea cea mai mare de apă de pe Pământ, apa mărilor şi oceanelor, este foarte puţin folosită datorită conţinutului mare de săruri dizolvate.

Marea diversitate a utilizărilor apei înseamnă şi o diversitate a caracteristicilor fizico-chimice, şi uneori microbiologice, a diferitelor folosinţe de apă. Apă chimic pură nu există în natură. Componenţii din fiecare tip de folosinţă de apă au valori specifice, reglementate prin documente de calitate, care se verifică şi se controlează prin analize specifice. Astfel, pentru apa potabilă există Legea nr. 458 din 2002, completată prin Legea 311 din 2004, care stabileşte valorile maxime a unui număr de 26 de compuşi chimici, metale grele, elemente radioactive şi microorganisme. Pentru controlul curent al potabilităţii apei este precizat un grup mai retrâns de analize specifice:

Aluminiu1)analiza-apa-tonnie-labs.ro

Amoniu

Bacterii coliforme

Culoare

Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)

Conductivitate

Clorul rezidual liber2)

Clostridium perfringens3)

Escherichia coli

Fier1), 4)

Gust

Miros

Nitriţi5)

Oxidabilitate6)

Pseudomonas aeruginosa7)

Sulfuri şi hidrogen sulfurat8)

Turbiditate

Număr de colonii dezvoltate7) (22▫C şi 37▫C)

 

1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.

2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.

3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.

4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.

5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.

6) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.

7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.

8) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei.

 

Laboratoarele TONNIE pot efectua analizele de control a potabilităţii apei conform reglementărilor legale, inclusiv verificarea lipsei cotaminării bacteriene, prin dotarea cu aparatura, materialele şi experienţa necesare. Chimişti profesionişti, laboranţi calificaţi şi microbilogi cu experienţă garantează rezultatele în domeniul cel mai important pentru sănătate. Preţul unei analize de control a apei potabile care include indicatorii: pH, conductivitate, turbiditate, oxidabilitate, Amoniu, Nitriţi, bacterii coliforme/E.coli, streptococci fecali este de 173 lei; preţul mai creşte cu analizele suplimentare prevăzute de lege.

O altă categorie de apă de mare importanţă este aceea a apelor uzate (reziduale), rezultate din folosinţele menajere şi sanitare sau din folosinţe industriale. Apele uzate fecaloid-menajere sunt încărcate cu cantităţi mari de substaţe organice, compuşi amoniacali, grăsimi şi detergenţi. Apele reziduale industriale sunt foarte diverse, conţinând compuşii prezenţi în tehnologiile din care provin. In general, pentru protecţia mediului înconjurător faţă de poluanţii transportaţi de aceste ape, se face controlul concentraţiei compuşilor organici, a compuşilor solubili în solvenţi organici (grăsimi, uleiuri, hidrocarburi), a metalelor grele (ex. Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, etc.) care sunt toxice pentru organismele acvatice, a unor compuşi toxici, cum sunt cianurile, fenolii, detergenţii, şi a sărurilor anorganice. Un parametru important este biodegradabilitatea, care indică tipul de proces de epurare la care trebuie supusă apa reziduală înainte de evacuare în mediu, exprimată prin analiza de CBO5 (Consum Biochimic de Oxigen în 5 zile). Condiţiile de calitate a apelor reziduale evacuate depind de locul unde sunt evacuate aceste ape. HG 352/2005 introduce 2 Normative tehnice de calitate a apei reziduale evacuate, NTPA 001 pentru apele evacuate în receptori naturali (râuri, lacuri, injectare în sol) şi NTPA 002 pentru ape reziduale în reţeua de canalizare sau în staţii de epurare (vidanjare).

NTPA 001

Indicatorul de calitate Valorile limită admisibile (mg/l)
Temperatura 1) 350C
pH 6,5-8,5
Pt. fluviul Dunărea 6,5-9,0
Materii în suspensie 2) 35,0 (60,0)
Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 25,0 mg O2/l
Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu [CCO(Cr)-]2 125.0 mg O2/l
Azot amoniacal 5) 2,0 (3,0)
Azot total 5) 10,0 (15,0)
Azotaţi 5) 25,0 (37,0)
Azotiţi 5) 1 (2,0)
Sulfuri şi hidrogen sulfurat 0,5
Sulfiţi 1,0
Sulfaţi 600,0
Fenoli antrenabili cu vapori de apă 0,3
Substanţe extractibile cu solvenţi organici 20,0
Produse petroliere 5) 5,0
Fosfor total 5) 1,0 (2,0)
Detergenţi sintetici 0,5
Cianuri totale 0,1
Clor rezidual liber 0,2
Cloruri 500,0
Fluoruri 5,0
Reziduu filtrat la 1050C 2.000,0
Arsen 3) 0,1
Aluminiu 5,0
Calciu 300,6
Plumb 0,2
Cadmiu 0,2
Crom total 1,0
Crom hexavalent 3) 0,1
Fier total ionic 5,0
Cupru 3) 0,1
Nichel 3) 0,5
Zinc 3) 0,5
Mercur 3) 0,05
Argint 0,1
Molibden 0,1
Seleniu 0,1
Mangan total 1,0
Magneziu 100,0
Cobalt 1,0

NTPA 002

Indicatorul de calitate Valorile limită admisibile (mg/l)
Temperatura 400C
pH 6,5-8,5
Materii în suspensie 350
Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 300 mgO2/l
Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 500 mgO2/l
Azot amoniacal (NH4+) 30
Fosfor total (P) 5,0
Cianuri totale (CN) 1,0
Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2) 1,0
Sulfiţi (SO32-) 2
Sulfaţi (SO42-) 600
Fenoli antrenabili cu vapori de apă 30
Substanţe extractibile cu solvenţi organici 30
Detergenţi sintetici biodegradabili 25
Plumb 0,5
Cadmiu 0,3
Crom total (Cr3++Cr6+) 1,5
Crom hexavalent (Cr6+) 0,2
Cupru 0,2
Nichel 1,0
Zinc 1,0
Mangan total 2,0
Clor rezidual liber 0,5

Pentru creşterea protecţiei calităţii apelor faţă de poluarea cu ape reziduale industriale, HG 351/2005 a introdus analiza unor substanţe şi compuşi cu mare toxicitate, împărţiţi în 2 liste, denumită „analiza de screening”:

Familii şi grupe de substanţe din lista I

1. Compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma astfel de compuşi în mediul acvatic.

2. Compuşi organofosforici.

3. Compuşi organostanici.

4. Substanţe cu proprietăţi carcinogene, mutagene sau teratogene.

5. Mercur şi compuşii săi.

6. Cadmiu şi compuşii săi.

7. Uleiuri minerale persistente şi hidrocarburi petroliere1).

8. Fluoruri şi Cianuri2), substanţe sintetice persistente care pot pluti, rămâne în suspensie, scufunda sau pot interfera cu orice utilizare a apei.

 

Familii şi grupe de substanţe din lista II

Metale grele: Zn, Cu, Cr, Pb, Se, As, Sb, Mo, Ti, Sn, Ba, Be, B, U, Co, Tl, Te, Ni

 

Laboratoarele TONNIE efectuiază analizarea oricărui tip de apă uzată sau reziduală, menajeră şi industrială, oricât de specifică, pentru orice tip de compuşi organici, minerali, complecşi metalici proveniţi din operaţii de galvanizare, emulsii de prelucrare cu conţinut de aditivi organo-metalici, detergenţi, etc., aşa cum cer reglementările NTPA 001 şi 002 sau „analiza de screening„.

Analiza minimală pentru o apă reziduală, care include indicatorii: pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, substanţe extractibile cu solvent, Detergenţi anionici, Azot amoniacal, costă 203 lei/probă. Analiza de screening este mult mai complexă şi deaceea mult mai scumpă, aprox. 900 lei/probă.

Dotarea cu analizoare specifice, moderne, computerizate (Spectrometre UV-VIS, FTIR, NDIR, Absorbţie atomică, Gaz cromatograf- Spectrometru de masă) permit obţinerea de rezultate sigure, conform cu cerinţele pentru un laborator acreditat pe SR ISO 17025, în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri. Marea experienţă a personalului tehnic al Laboratoarelor în procese de tratare şi epurare a apelor reziduale şi de analizare a acestei categorii de ape ne permite şi acordarea de consultanţă privind conformarea cu cerinţele legale în domeniu.

În strânsă legătură cu analizarea apelor reziduale este monitorizarea funcţionării Staţiilor de Epurare apă menajeră sau industrială. Laboratoarele TONNIE au capacitatea acordării de asistenţă analitică la punerea în funcţiune a noilor staţii de epurare şi la monitorizarea şi optimizarea funcţionării celor existente. Noi dispunem de 2 autolaboratoare proprii cu care ne putem deplasa oricând şi oriunde pentru ncesităţile clienţilor noştri.

O categorie specială de analize sunt analizele de apă subterană din foraje de monitorizare a contaminării stratului freatic cu poluanţi din activităţi economico-tehnice. Astfel de foraje se amplasează în zona rezervoarelor de combustibili şi alte fluide tehnice îngropate sau în vecinătatea depozitelor de deşeuri menajere şi industriale. Probele se recoltează cu un dispozitiv special sau cu mini-pompe electrice care se introduc în tubulatura forajului, până în stratul de apă. Analizele sunt specifice contaminării potenţiale, se stabilesc de către autorităţile de protecţia mediului iar rezultatele se compară cu valorile obţinute anterior.

Laboratoarele TONNIE sunt dotate cu dispozitivele speciale de recoltare (bailere şi pompă electrică pentru adâncimi de 20 m.) şi au experienţa prelevării şi analizării acestor probe.